Hopp til produktinformasjon
1 av 2

Soppkompaniet

Xbrain- Lion's mane tinktur

Xbrain- Lion's mane tinktur

Vanlig pris 499,00 NOK
Vanlig pris Salgspris 499,00 NOK
Salg Utsolgt
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.

Xbrain - Lions mane tinktur 

Dobbel ekstrakt

Inneholder ingen mycel, ingen fyllstoffer, og kun fruktlegemer er brukt.

Lion's mane ekstrakt, også kjent som hericium erinaceus-ekstrakt, Piggsvinsopp, hou tou gu eller yamabushitake, inneholder bioaktive stoffer som antas å ha en rekke fordeler for både helsen og arbeidsflyten.

 

Kan kanskje hjelpe for:

Minne og kognitiv funksjon

Sunn tarm

Hjertehelse 

 

 BESKRIVELSE

Xbrain Lions mane tinktur kan kanskje fremme kognitiv funksjon og forbedre fokus.

Vi anbefaler å ta en full pipettedråpe av dette kosttilskuddet før du studerer eller før et viktig møte. Plasser rett under tungen eller legg til en varm eller kald drikke.

Hvorfor Xbrain?

Lion's mane, piggsvinsopp eller hericium erinaceus, er bærekraftig høstet fra Sør-Finland på finsk bjørksubstrat. Xbrain sikrer ansvarlig forvaltning av skog ved kun å bruke FSC- eller PEFC-sertifiserte underlag. Denne naturlige Lion's mane tinkturen er helt fri for syntetiske ingredienser. Ingen fyllstoffer eller myceliumkorn er inkludert - kun fruktlegemer brukes i produksjonen for å sikre at tinkturen din er potent og inneholder alle helsefordelene til Lion's mane sopp. Riktig ekstraksjonsprosess er avgjørende for å oppnå en ren og potent løvemanetinktur.

Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) teknologien sikrer at forbindelsene av interesse er fjernet fra kitinveggen til soppen. Dette øker biotilgjengeligheten til løvens manetinktur, og øker dens generelle effektivitet.

 

Lion's Mane Opprinnelse og utseende

Lion's mane (hericium erinaceus) tilhører gruppen hydnoide sopp, og den vokser i fuktig klima i en enestående klynge av hvite dinglende rygger. Dens distinkte utseende har resultert i flere kallenavn som spenner fra "løvemankesopp" til "piggsvinsopp".

 

Fordeler

Lion's mane-ekstrakt, som brukes mye i Asia for både kulinariske og medisinske formål, inneholder forbindelser som stimulerer veksten av hjerneceller, og bevis tyder på at dette kan kanskje beskytte dem mot skade forårsaket av Alzheimers sykdom. Den inneholder også beta-glukan, som bidrar til å senke kolesterolet og holde hjertet sunt og hjelper forebygging av hjertesykdom. En annen vanlig bruk av dette mangfoldige flytende kosttilskuddet er å fremme en sunn tarm.

Det har blitt antydet at Lion's mane ekstrakt kan beskytte mot vekst av magesår og beskytte mageslimhinnen mot skade. Forskning tyder på at den mangfoldige Lion's mane soppen, slik som de som brukes i vår tinkturer, kan kanskje også bidra til forbedret kognitiv funksjon. Beslutningsevnen kan bli positivt påvirket etter forbruket – en studie i Japan fant at 50-80 åringer som tok Lions mane tilskudd daglig i 4 måneder skåret høyere på kognitive funksjonsskalaer enn en placebogruppe – selv om ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte dette .

/

 

The Xbrain Lion’s mane tincture contains no mycelium, no fillers, and only fruiting bodies are used.

Lion’s mane extract, also known as hericium erinaceus extract, hou tou gu or yamabushitake, contain bioactive substances is believed to have a range of benefits to both your health and workflow.

 

May help for:

Memory and cognitive function

Healthy gut

Heart health

Usage

The Xbrain Lion’s mane tincture is used to promote cognitive function and improve focus. We recommend taking one full pipette drop of this supplement before studying or before an important meeting. Place directly under your tongue or add to a hot or cold drink.

Why Xbrain?
The lion’s mane mushrooms, or hericium erinaceus, is sustainably sourced from Southern Finland on Finnish birch substrate. We ensure responsible management of forests by only using FSC or PEFC certified substrates.

This natural lion’s mane tincture is completely free of synthetic ingredients. No fillers or mycelium grain are included – only fruiting bodies are used in production to ensure that your tincture is potent and contains all the health benefits of the lion’s mane mushroom. The correct extraction process is vital to achieve a pure and potent lion’s mane tincture.

The Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) technology ensures that the compounds of interest are
removed from the chitin wall of the mushrooms. This increases the bioavailability of our lion’s mane tincture, increasing its overall effectiveness. 

Lion’s Mane Origin & Appearance
The lion’s mane mushroom (hericium erinaceus) belongs to the hydnoid fungi group, and it grows in humid climates in a singular cluster of white dangling spines. Its distinct appearance has resulted in several nicknames ranging from “satyr’s beard” to the “bearded hedgehog mushroom”.

Benefits
Used widely in Asia for both culinary and medical purposes, Lion’s mane extract contains compounds that stimulate the growth of brain cells, and evidence suggests that this may protect them from damage caused by Alzheimer’s disease.

It also contains beta-glucan, which helps lower cholesterol and keep the heart healthy and aids the prevention of heart disease. Another common use of this diverse liquid supplement is to promote a healthy gut. It has been suggested that lion’s mane extract may protect against the growth of stomach ulcers and protect the stomach lining from damage. Research suggests that the diverse Lion’s mane mushrooms, such as those used in our
tinctures, can also contribute to improved cognitive function. Decision making ability may be positively impacted following its consumption – one study in Japan found that 50-80 year olds who took Lion’s mane supplements daily for 4 months scored higher on cognitive function scales than a placebo group – although further research is needed to confirm this.

Vis alle detaljer